Zariadenie sociálnych služieb

Plán riešenia krízovej situácie - Covid 19.pdf

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Názov zariadenia: SYMPATHY n.o. 941 34 Jasová č.734

Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2021

ŠZ*

27,8383

233024,20

80532,04

0

11562,02

1013,59

1886,38

76594,86

0

889,53

29470,62

13283,09

  


448256,33


16102,15

1341,85


100368,21

3605,40

300,45

Od 1.1. - 28.2. = 27kl. a od 1.3. - 31.12. = 28kl.

Počet klientov (kapacita)

čerpanie rozpočtu

Mzdy

Odvody

Cestovné výdavky tuzemské

Energie - elektrina, plyn

Vodné, stočné

Telefón, fax, poštové služby

Materiál

Dopravné

Údržba

Nájomné za prenájom

Služby

Bežný transfer - náhrada príjmu PN

OdpisyNáklady na 1 klienta/rok

Náklady na 1 klienta/mesiac


Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu - SPOLU

Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/rok

Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/mesiac

pol. 610

pol. 620

631001

632001

632002

632003

pol. 633

pol. 634

pol. 635

pol. 636

pol. 637

pol. 640


Spolu

pol. (200)

* organizácia, ktorá poskytuje týždenný a denný pobyt vyplniť za každú formu pobytu