Zariadenie sociálnych služieb

2%

Nevyberáme žiadne vstupné poplatky ani sponzorské dary.

Názov zariadenia: SYMPATHY n.o. 941 34 Jasová č.734

Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2018

ŠZ*

28

140832,29

49067,88

0

8865,24

779,28

1687,78

68031,99

0

317,88

24705,87

31978,13

393,77


326660,11


11666,43

972,20


91358,40

3262,85

271,90


Počet klientov (kapacita)

čerpanie rozpočtu

Mzdy

Odvody

Cestovné výdavky tuzemské

Energie - elektrina, plyn

Vodné, stočné

Telefón, fax, poštové služby

Materiál

Dopravné

Údržba

Nájomné za prenájom

Služby

Bežný transfer - náhrada príjmu PN

OdpisyNáklady na 1 klienta/rok

Náklady na 1 klienta/mesiac


Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu - SPOLU

Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/rok

Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/mesiac

pol. 610

pol. 620

631001

632001

632002

632003

pol. 633

pol. 634

pol. 635

pol. 636

pol. 637

pol. 640


Spolu

pol. (200)