EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2023

Názov organizácie

Druh poskytovanej sociálnej služby (ŠZ, DSS, RS, ZPB, Útulok, DpC, IC, ZNB)

Forma poskytovanej sociálnej služby (ambulantná, týždenná, celoročná)

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku

Kapacita podľa registra

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov (prepočet osobodní na 2 desatinné miesta)

Položky

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu (t. j. Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a)

c) tuzemské cestovné náhrady

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

f) dopravné

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

Sympathy n.o., 941 34  Jasová č. 734

ŠZ

celoročná

12

28

28

Celkové EON
uvedenej
sociálnej služby
za rok

EON na mesiac
na klienta podľa kapacity

EON na mesiac
na klienta podľa skutočnej
obsadenosti

296 544,32

882,57

882,57

89 936,38

267,67

267,67

0,00

0,00

0,00

17 897,14

630,13

630,13

83 643,60

53,27

53,27

0,00

0,00

0,00

4 100,92

12,21

12,21

29 647,08

88,24

88,24

i) výdavky na služby

26 547,34

79,01

79,01

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

520,28

1,55

1,55

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov

753,53

2,24

2,24

EON náklady spolu

549 590,59

2 016,89

2 016,89

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť

Dátum: 29.1.2024

EON NSK 2023.pdf EON NSK 2023.xls