Platný cenník

 Špecializované zariadenie od 1.3. 2024


SPÔSOB URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY ZA:

Obslužné činnosti stupeň V.
podľa §17 – zákon 448/2008
upratovanie (0,30€), pranie (0,40€), údržba bielizne, šatstva (0,30€)…... 1,00 €/deň .…
30,-

Obslužné činnosti stupeň VI.
podľa §17 – zákon 448/2008
upratovanie (0,30€), pranie (0,40€), žehlenie a údržba bielizne, šatstva (0,40€)....... 1,10 €/deň .…
33,-


Ubytovanie stupeň V - VI

2- lôžková izba  (5,50 €/ deň)........................ 165,-

    

Stravovanie

strava: racionálna, diabetická, kašovitá, žlčníková, nemastná…
raňajky(0,85€), desiata (0,35€), obed (3,65-€),
olovrant (0,35€), večera (2,20€)
 (diabetik-druhá večera v cene)
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb.

(7,40 €/deň).........................    222,-      


Odborné činnosti
podľa §16 – zákon 448/2008

(pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia)

Stupeň odkázanosti V. – VI.   …….Bez úhrady

  
Ďalšie činnosti

Úschovňa cenných vecí    …….Bez úhrady

Výška mesačnej platby:   st. V.  -  A)  417-         

                                                    st. VI. - B)  420,-


PODMIENKY A SPÔSOB ÚHRADY
ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY


Výška celkovej úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ
sa určuje ako násobok 30 dní v mesiaci za obslužné činnosti, ubytovanie, stravovanie, odborné činnosti a ďalšie činnosti. PSS má vydané právoplatné rozhodnutie do Špecializovaného zariadenia. V čase neprítomnosti sa platí iba za ubytovanie. Úhrada za stravovanie je podľa počtu odobratých jedál.

V prípade vzniknutého preplatku sa zúčtovanie vykoná nasledujúci mesiac. Suma za odborné činnosti a ďalšie činnosti nie je spoplatnená.


Úhradu treba vykonať bezhotovostne na účet uvedený v zmluve
alebo v hotovosti do pokladne.